logoweb

Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt plaats op rekeningnummer 6692995 ING bank t.n.v. In-Zicht te Venlo.

Voor klanten uit het buitenland: IBAN: NL93INGB00066692995 BIC: INGBNL2A.

In-Zicht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder dossiernummer 12043772.

Individuele coaching en counselling:

Na goedkeuring van de offerte en het coachingscontract zenden wij een gespecificeerde factuur naar de contactpersoon. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

Open trainingen:

Na inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging en een factuur. De factuur dient 14 dagen voorafgaand aan de start van de training te worden voldaan.

In company trainingen:

Na afloop van een training zenden wij een gespecificeerde factuur naar de contactpersoon. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen..

Annuleringsvoorwaarden

Individuele coaching en counseling:

Deze zijn op basis van vooraf door ons geleverde offertes. Na acceptatie van de offerte wordt elke individuele coachingssessies in onderling overleg vastgesteld.

Annulering van een coachingscontract kan te allen tijde gedurende het gehele traject indien u het gevoel heeft dat een en ander geen meerwaarde meer voor u heeft.

De datum van een reeds geplande en afgesproken coachingsessies kan in dringende gevallen tot 14 dagen voorafgaand aan een individuele sessie kosteloos verzet worden naar een alternatieve datum. Annulering binnen 14 dagen van de afgesproken datum is niet mogelijk. U bent in dat geval het bedrag van de betreffende sessie verschuldigd en wordt een eventuele extra afspraak in rekening gebracht.

Indien, op de dag van de begeleidingssessie, de coach door buitengewone omstandigheden is verhinderd en er onverhoopt geen andere coach beschikbaar is, zijn wij helaas genoodzaakt om de sessie te verschuiven. Wij treden dan in overleg met u om de mogelijkheden te bespreken.

Open trainingen:

Een open inschrijving kan tot 14 dagen voorafgaand aan de training kosteloos worden geannuleerd. Annulering binnen 14 dagen voorafgaand aan de trainingsdatum is niet mogelijk. U bent in dat geval het volledige cursusbedrag verschuldigd. Wel is het mogelijk op elk moment voor aanvang van de cursus in uw plaats een vervanger te laten deelnemen. Wij ontvangen in dat geval graag vooraf de benodigde gegevens van de deelnemer.

In-Zicht organiseert jaarlijks een groot aantal programma’s en de belangstelling voor onze trainingen is groot. Meestal zijn de trainingen geheel volgeboekt. In-Zicht behoudt zich echter het recht voor om een training te annuleren als het aantal deelnemers niet het vereiste minimum van 6 behaald. Indien dit het geval is, wordt u uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de trainingsdatum hierover geïnformeerd. Wij verschuiven dan de inschrijving in overleg met u naar een andere datum.

Indien, op de dag van de training, de trainer door buitengewone omstandigheden is verhinderd en er onverhoopt geen andere trainer beschikbaar is, zijn wij helaas genoodzaakt om de training te verschuiven. Wij treden dan in overleg met alle deelnemers om de mogelijkheden te bespreken.

In-company trainingen:

Deze zijn op basis van vooraf door ons geleverde offertes. Na acceptatie van de offerte en het vaststellen van trainingsdata zijn de boekingen definitief. Vanaf 6 weken voor aanvang van de eerste trainingsdatum is het totale honorarium verschuldigd. Tot 1 maand voor aanvang kan de training kosteloos verzet worden naar een alternatieve datum.

Indien, op de dag van de training, de trainer door buitengewone omstandigheden is verhinderd en er onverhoopt geen andere trainer beschikbaar is, zijn wij helaas genoodzaakt om de training te verschuiven. Wij treden dan in overleg met de opdrachtgever om de mogelijkheden te bespreken.

Overige

Overige algemene voorwaarden

Offertes, cursusbedragen, facturen etc. gelden in euro's.

Voor alle trainingen, zowel open- als in-company, geldt dat In-Zicht bepaalt welke trainer/coach zal worden ingezet. Tevens heeft In-Zicht het recht uitvoerende trainer(s)/coach te vervangen. Een en ander gaat natuurlijk altijd in overleg.

Het is niet toegestaan om het materiaal dat In-Zicht voor, tijdens of na afloop van de training aan u heeft verstrekt, te verveelvoudigen of aan derden ter beschikking te stellen, zonder schriftelijke toestemming van In-Zicht. Alle rechten van de gehanteerde presentaties, beeldmateriaal, boeken, hand-outs, etc. berusten bij In-Zicht.

Klachten over de aan u geleverde zaken en/of diensten dienen binnen uiterlijk 1 week na levering schriftelijk aan ons te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan u geacht wordt akkoord te zijn gegaan met het geleverde en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden die u op grond van de wet en/of overeenkomst ten dienste staan. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.